Logo Gmina Grębków

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Gmina Grębków informuje, że  w 2022 roku wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych  pozostaje bez zmian

 

Informacja o opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku

OD DNIA 1 MARCA 2020 R. wzrasta opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Grębków i wynosi odpowiednio: 

Dla mieszkańców gminy

- Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny /segregowane/ w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

- Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 50,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od w/w stawki opłaty.

 

UCHWAŁA NR XI/ 91/ 2020 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty.

TREŚĆ UCHWAŁY.doc

 

DRUK DEKLARACJI 2020 R. MIESZKAŃCY GMINY.doc

numer konta 85 9236 0008 0420 0475 2000 0130 do wpłat za odbiór odpadów komunalnych. 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 160, 00. zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości, określonej w ust. 1, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 500,00.zł.DRUK DEKLARACJI 2020 DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOMKI LETNISKOWE NA TERENIE GMINY.doc

numer konta 85 9236 0008 0420 0475 2000 0130 do wpłat za odbiór odpadów komunalnych. 

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2016r.

poziom_recyklingu_w_2016_roku.odt

Odpady komunalne zebrane przez firmę Eko Team z terenu gminy Grębków

przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach

 

Urząd Gminy w Grębkowie informuje,

że uwagi odnośnie odbioru odpadów komunalnych przez firmę Eko Team z Węgrowa  można składać pod numerem telefonu 25 793 00 40

UCHWAŁA Nr XVI/92/2016 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TREŚĆ UCHWAŁY.doc

 

UCHWAŁA Nr XVI/93/2016 RADY GMINY GRĘBKÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

TREŚĆ UCHWAŁY.doc

 

UCHWAŁA Nr XVI/95/2016 RADY GMINY GRĘBKÓW  z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków

TREŚĆ UCHWAŁY.doc

 

DEKLARACJA  2016  DRUK.pdf

 

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu w 2015 r.

recykling.odt

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2014r.

Informacja 2014_r.pdf

 

Urząd Gminy Grębków informuje, 

że każdą zmianę w ilości osób zamieszkujących daną posesję (np. narodziny dziecka, zgon lub zmiana miejsca zamieszkania) należy zgłosić 

w pokoju nr 13 - korygując deklarację

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399z późn zm.): „ w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

 

 

informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2013r.

INFORMACJA_pdf.

informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2012r.

INFORMACJA .pdf

 

 informacja_o_firmie,_terminach_opłat,_PSZOK.pdf

 

INFORMACJA_o_zużytym_sprzęcie_elektrycznym_i_elektronicznym.pdf

 

Informacja Wójta Gminy Grębków

w sprawie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grębków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością na terenie Gminy Grębków zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa deklaracja będzie podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Grębków nieprzekraczalny termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono do dnia 30 kwietnia 2013r.

Zgodnie z art. 6m w/w ustawy Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy iż do 30 czerwca 2013 r. odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zawartą umową pomiędzy mieszkańcem a firmą odbierającą odpady komunalne. Aby uniknąć podwójnych opłat za wywóz odpadów należy, uwzględniając okres wypowiedzenia zawarty w umowie, z dniem 30 czerwca 2013 roku rozwiązać umowę na wywóz odpadów z dotychczasową firmą wywozową.

Stawka opłaty miesięcznej została uchwalona przez Radę Gminy Grębków odrębną uchwałą i wynosi ona 4 zł za 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są segregowane oraz 8 zł za 1 mieszkańca jeśli odpady nie są segregowane.

Druk deklaracji w załączeniu, jak również dostępny w Urzędzie Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, pok. Nr. 3.


Deklaracja_ druk .doc

 

 

Z M I A N A
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI


Szanowni Mieszkańcy Gminy Grębków!


Urząd Gminy w Grębkowie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek zmiany dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 1 lipca 2013 r.

Od tego dnia zasadniczym zmianom ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem.

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostanie powierzone Gminie, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za ich odzysk bądź unieszkodliwianie.

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, będziemy zachęcać do selekcji odpadów w miejscu ich powstawania. Przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypisku, oraz do poprawy jakości środowiska przyrodniczego naszej Gminy.


w załączeniu uchwały Rady Gminy Grębków dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

uchwała Nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.doc

uchwała Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

.uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

uchwała Nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków.doc

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.