Logo Gmina Grębków

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

    KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej             za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób. Centra Rehabilitacji Rolników powołane są do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie kompleksowej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami układu ruchu oraz układu krążenia.

           Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go             do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.                                                                                                             

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone                      prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni,  a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy  w gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

         W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta, okres oczekiwania na ponowne                        skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

         Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej  koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

     Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy              rehabilitacyjne dla dzieci ( w wieku 7-15lat) rolników. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.           

  Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 1180 dzieci.

        W 2019 roku Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach organizuje dwa turnusy :

 • Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23.06 -13.07.2019r.

 • Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju , w terminie od 10.07-30.07.2019r.

Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach

ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce

tel. 25-644-16-40, siedlce@krus.gov.pl

 

Informator Wojewody Mazowieckiego dotyczący Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

ASF_-_Informator_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

 

Apel pszczerarzy

/_portals_/grebkow/CKFiles/Apel_pszczelarzy.doc

Konkurs plastyczny dla dzieci

/_portals_/grebkow/CKFiles/Konkurs_plastyczny_2016_PT_Węgrow.doc

 

Konkurs dla rolników pn."Bezpieczne gospodarstwo rolne"

/_portals_/grebkow/CKFiles/bezpieczne_gospodarstwo_rolne.doc

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2015 ROK

 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2015r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 


• w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,


• w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych  dopłata do każdego litra wynosi 95 groszy
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

 

 

Regulamin konkursu

zgłoszenie udziału

 

 

 

 

KRUS informuje

 

 

Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r., że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu „Tytułem" należy wpisać odpowiednio: „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" lub „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku

 

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2014r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 


• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi:
81,70 zł *ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

 

 

 

 

artykuł: Pamiętaj rolniku - Upadek to nie przypadek

 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013r.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. 


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

   

   

   

   

  KRUS apeluje

   

   

   

  Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  wniosek na turnus rehabilitacyjny

   

   

   

  Informacje z zakresu działalności Kasy, w tym z zakresu ubezpieczeń, świadczeń, prewencji i rehabilitacji  na stronie www.krus.gov.pl

  Wójt gminy zaprasza

  Bogdan Doliński

  Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

  Urząd Gminy Grębków

  ul.Wspólna 5
  07-110 Grębków
  tel: 25 793 00 40
  e-mail: gmina@grebkow.pl

  Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

  numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  grudzień 2023
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.