Logo Gmina Grębków

News

Jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębkowie

19.09.2017

RYS HISTORYCZNY JEDNOSTKI

Ochotnicza Straż Pożarna w Grębkowie została założona w 1922r, obejmując mieszkańców Grębkowa i Ogródka. Inicjatorami jej powstania, jednocześnie pierwszy zarząd jednostki tworzyli: ks. kan. Stanisław Kawecki, Aleksander Glinka, Marian Boruc, Władysław Urban oraz Stanisław Sasim,

W pierwszych latach działalności straży pracy było wiele, bowiem stan zagrożenia pożarowego w tym czasie był bardzo duży. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była w ponad 90-ciu procentach zabudowa wsi tworząca zwarte skupiska drewnianych budynków krytych słomą, co sprzyjało szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów.

W tym okresie Ochotnicza Straż Pożarna w Grębkowie wzywana do akcji wyruszała dwoma konnymi zaprzęgami. Na jednym z nich znajdowała się ręczna pompa, która to do podania wody na miejsce pożaru wymagała, ciągłej i wytężonej pracy czterech ratowników. Dodatkowo na wozie mieścił się podstawowy, skromny jak na tamte czasy sprzęt armatury wodnej. Na drugim wozie znajdował niewielki zapas wody zgromadzony w beczkach. Nie zawsze wystarczał on na podawanie środka gaśniczego do czasu zlokalizowania okolicznego zapasu wodnego w postaci stawu, sadzawki bądź rzeki. Należy tutaj wspomnieć o druhach, którzy użyczali koni do wyjazdów ratowniczych. Byli to głównie Bronisław Sasim, Jan Pachnik i Aleksander Polkowski.

Pierwszym budynkiem wybudowanym na rzecz jednostki była szopa przeznaczona na przechowywanie narzędzi strażackich.

Pierwsza remiza strażacka powstała w miejscu dzisiejszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie. Budynek został wybudowany pracą społeczną mieszkańców wsi w 1935 roku. Środki finansowe pochodziły od mieszkańców wsi. Na remizie został umieszczony prowizoryczny, lecz bardzo donośny dzwon wykonany z obciętej butli tlenowej. Alternatywnym sposobem alarmowania był sygnał grany na trąbce przez osobę do tego wyznaczoną, mieszkającą niedaleko strażnicy. Okres wojny to ciężka próba sił nie tylko dla żołnierzy walczących o polską suwerenność, ale również dla wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, w tym organizacji strażackiej. Jako animatorzy działalności kulturalnej i oświatowej na wsi, strażacy byli szczególnie represjonowani przez okupanta. Wielu z nich zostało wcielonych do wojska, wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec. Wielu, w wyniku podjęcia walki zbrojnej zginęło. Ci, którzy pozostali na miejscu, prowadzili akcje gaśnicze powstałe najczęściej w wyniku rozgrywających się na terenie Grębkowa i najbliższej okolicy działań wojennych.

W okresie powojennym przystąpiono do pełnej reaktywacji straży starając się jak najszybciej powrócić do stanu liczebnego sprzed wojny. Z różnych powodów, nie było to zadanie łatwe.

W skład pierwszego po wojnie zarządu weszli druhowie: Marian Laskowski, Bronisław Kuberski, Stanisław Nowak, Henryk Domański. Zakupiono w tych latach motopompę spalinową oraz nowy sprzęt gaśniczy. W latach terroru stalinowskiego członkowie naszej OSP brali udział we wszystkich uroczystościach kościelnych takich jak: rezurekcje, procesje Bożego Ciała czy wizytacje kanoniczne biskupów w naszej parafii. Uczestniczyli również w pogrzebach kościelnych swoich druhów. Z honorem zachowują swą postawę do dnia dzisiejszego. To w szczególności za sprawą dobrej współpracy z władzami lokalnymi w 1958 roku dokonano zakupu pierwszego samochodu pożarniczego typu marki DODGE, którego kierowcą został Franciszek Wąsowski. Był to samochód wykorzystywany wówczas w wojsku, z ładownością pozwalającą przewieźć motopompę i podstawowy sprzęt armatury wodnej, potrzebny do gaszenia pożarów.

W 1964 roku samochód ten został zastąpiony samochodem marki STAR 20. Pojazd benzynowy posiadał beczkę na wodę oraz miejsce na przewóz motopompy, a także skrytki na węże i inny potrzebny sprzęt. W tym okresie dokonano również rozbudowy remizy dobudowując salę taneczną wraz z zapleczem i garażem na samochód.

W 1973 roku wymieniono stary samochód STAR 20 na nowy STAR 25 typu GBAM. Samochód posiadał zbiornik 2500 litrów, autopompę oraz motopompę, węże na zwijadłach. Dodatkowym atutem nowego auta była kabina, która mogła pomieścić większą liczbę strażaków.

W latach siedemdziesiątych, praktycznie w całym kraju, można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój działalności kulturalnej jednostek OSP na rzecz środowiska. Dobra współpraca z władzami lokalnymi doprowadziła do porozumienia, na mocy którego wybudowano nowe garaże, a remiza została zmodernizowana przez nadbudowę piętra, w którym mieści się do dnia dzisiejszego Urząd Gminy. Oddanie do użytku zmodernizowanej remizy i Urzędu Gminy nastąpiło w grudniu 1983 roku.

Ważnym w perspektywie najważniejszych wydarzeń w historii jednostki był rok 1987, kiedy to zorganizowano duże uroczystości z okazji 65-lecia jednostki. Była to doskonała okazja do ufundowania sztandaru dla OSP GRĘBKÓW oraz wręczenia odznaczeń.

Gdy zadania ochrony przeciwpożarowej stały się na mocy ustawy o samorządach terytorialnych zadaniami własnymi gminy, współpraca z władzami lokalnymi jeszcze bardziej się rozwinęła. Mianowano wówczas Naczelnika i Wójta Gminy na Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Jednostka OSP w Grębkowie jako wiodąca na terenie gminy z pomocą Urzędu Gminy została wyposażona w system selektywnego wywołania i dokonała zakupu nowego samochodu gaśniczego typu STAR 244 GBA, który w tym samym 1992 roku wraz z dwoma sekcjami naszych strażaków brał udział w wielkim pożarze w okolicach Kuźni Raciborskiej.

W uznaniu zasług jednostki przy poparciu Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie w grudniu 1993 roku, nasza jednostka wizytowana była przez Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Feliksa Delę. Zaowocowało to tym, że 14 lutego 1995 roku OSP w Grębkowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W 1997 roku jednostka uroczyście świętowała jubileusz 75-lecia. Przy tej okazji Zarząd Wojewódzki ZOSP w Siedlcach nadał nowy Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębkowie. Najbardziej zasłużeni druhowie zostali odznaczeni resortowymi odznaczeniami.

W 2002 roku garaże OSP Grębków własnymi siłami rozbudowane zostały o kolejne 1 stanowisko oraz pomieszczenia socjalne a jednostka otrzymała ciężki samochód Jelcz GCBA 6/32, który służy druhom do dnia dzisiejszego. Samochód został przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Jego duży zapas wodny często odgrywał znaczącą rolę w dużych pożarach. W 2006 roku tabor samochodowy powiększył się o lekki wóz marki VW Transporter.

30 listopada 2007 roku OSP w Grębkowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes 4 x 4 GBA 2,5/16. Samochód został pozyskany ze środków Komendy Głównej PSP, ze środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz poprzez wkład własny Urzędu Gminy.

W 2011 roku inicjatywą zarządu OSP oraz władz gminy rozpoczęto długo oczekiwany generalny remont świetlicy OSP. Dużą ilość prac wykonano we własnym zakresie poprzez zaangażowanie druhów strażaków jak również mieszkańców Grębkowa nie będących członkami straży. Dziś w pełni wyposażona już świetlica służy mieszkańców w celu organizacji wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości.

W 2016r. z dofinansowaniem z budżetu gminy oraz ze środków własnych wykonany został remont generalny wnętrza garaży strażackich – wszystkich 3 stanowisk oraz zaplecza. W 2017r. rozpoczęto remont generalny części zewnętrznej garaży jak również pobudowano postument pod figurkę św. Floriana.

Oprócz wozów bojowych na wyposażeniu OSP Grębków znajdują się sprzęty z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego oraz wodnego, które zostały pozyskane sukcesywnie przez zaangażowanie poszczególnych druhów. Nie sposób wymienić wszystkich, jednak na dzień dzisiejszy bez wątpienia można stwierdzić, że wyposażenie OSP Grębków niczym nie odbiega od wyposażenia Państwowych Straży Pożarnych.

O współczesnej sile naszej straży decydują tworzący aktualny skład jednostki:

Druhowie czynni – w liczbie 61

Druhowie honorowi – w liczbie 10

Na zawsze oczywiście pozostaną w pamięci nieżyjący już druhowie naszej jednostki.

Organizacje strażackie na terenie całego kraju oprócz swej podstawowej działalności związanej z ochroną przeciwpożarową, zawsze były i są nadal inicjatorami rozwoju życia kulturalnego na wsi. Tak też jest z jednostką z Grębkowa. Miejscowi druhowie wzbogacają swym udziałem uroczystości świeckie i kościelne, będąc obecni podczas czuwania przy Grobie Pańskim, oraz biorąc udział w procesjach. Są także aktywni w życiu społecznym okolicy. Nigdy nie może ich zabraknąć podczas uroczystości patriotycznych i kulturalnych, takich jak święto odzyskania niepodległości 11 listopada, pikniki, festyn z okazji dnia dziecka, dożynki parafialne, akcja popularyzująca czytelnictwo „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grębkowie ma już 95 lat.

Z tej okazji, 16 września odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Rozpoczęła je msza świętą w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie, którą celebrowali ks. Roman Sewczuk i ks. Krzysztof Pawelec. Następnie oddział OSP, poczty sztandarowe, z Orkiestrą Dętą OSP w Liwie i mieszkańcami przeszli na plac przed strażnicą. Dowódca uroczystości dh Mateusz Bieniak złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP gen. Wiesławowi Leśniakiewiczowi. Na maszt został podniesiona flaga państwowa, a orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Grębkowie i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, a jednocześnie wójt gminy Grębków Bogdan Doliński przywitał zebranych gości. Na uroczystość przybyli m.in. Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Posłowie na Sejm RP Daniel Milewski i Czesław Mroczek, Wiceprezes ZG ZOSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Halina Ulińska, Wójt Gminy Wierzbno Hanna Kelleher, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jarosław Soszyński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Ryszard Gajewski, Wiceprezes ZOPOSP RP i Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP st. bryg. Ireneusz Królik, dh Artur Pietrzak, Proboszcz Parafii w Grębkowie ks. Krzysztof Pawelec, Proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce ks. Tadeusz Ratajczyk, ks. Rafał Pietruczuk. W uroczystości uczestniczyli radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół, jednostek współpracujących z gminą i strażą oraz wielu mieszkańców Grębkowa i gminy. Prezes OSP w Grębkowie dh Andrzej Kąca przedstawił kronikę jednostki, jej historię i dokonania.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębkowie odznaczona została Medalem  Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Zasłużeni członkowie również zostali odznaczeni medalami.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został

dh  Franciszek Kuźma.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został: dh Stanisław Pachnik.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

Adam Karczewski

Marek Miziołek

Sławomir Namięta

Andrzej Sasim

Leszek Tafil

Ireneusz Więch

Marek Więch

Józef Zaliwski

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali druhowie:

Andrzej Kąca

Piotr Majewski

Mariusz Namięta

Roman Więch

Tadeusz Wojewódzki

Jacek Zaliwski

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

Mariusz Bieniak

Tadeusz Bieniak

Henryk Kobiela

Adam Kosiorek

Mariusz Kosiorek

Grzegorz Milewski

Rafał Milewski

Dariusz Sasim

Radosław Sasim

Marcin Stępniak

Michał Walewski

Arkadiusz Wąsowski

Grzegorz Wąsowski

Janusz Więch

Tomasz Wójcik

Odznakę Wzorowy Strażak odebrali druhowie:

Mateusz Bieniak

Cezary Gryglas

Jarosław Kołak

Łukasz Kopeć

Maciej Krajewski

Karol Pachnik

Łukasz Pachnik

Adam Stępniak

Bogdan Stępnika

Jarosław Stępniak

Damian Szymczakowski

Bartosz Wójcik

Leszek Wójcik

Michał Wójcik

Artur Zaliwski

Wręczali je przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP gen. Wiesław Leśniakiewicz, wojewódzkiego – Ireneusz Królik, powiatowego – Ryszard Gajewski, oraz gminnego – Bogdan Doliński.

 Jednostka OSP w Grębkowie i dh Ryszard Gajewski otrzymali ustanowiony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

Za szczególne zasługi dla pożarnictwa dyplomy Marszałka Województwa otrzymało 15 strażaków. Przy tak ważnej uroczystości nie zapomniano o seniorach, którzy otrzymali podziękowania za wieloletnią służbę. Są to: Bolesław Bok, Józef Ośko, Zygmunt Tafil, Eugeniusz Więch, Stanisław Topolski, Adam Łukasiak, Franciszek Kuźma, Tadeusz Kołak, Henryk Kobiela i Czesław Kołak. Dyplomy uznaniowe wręczono również przedstawicielom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: dh Jakubowi Kosiorkowi, Danielowi Trojanowskiemu i Szymonowi Zagdańskiemu.

Odbyła się również szczególna i miła uroczystość podczas której najmłodsi adepci sztuki pożarniczej zostali wyróżnieni, a byli to: Jakub Kąca, Aleksandra Kosiorek, Michał Kosiorek, Bartłomiej Majewski, Dominik Milewski, Konrad Milewski i Dawid Namięta.
Przy strażnicy została odsłonięta i poświęcona figura patrona strażaków św. Floriana. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali grębkowskim strażakom tak wspaniałego jubileuszu, życząc wszystkim spotkania za pięć lat, w setną rocznicę powstania jednostki.

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.