Logo Gmina Grębków

News

Ważna informacja dla Rolników

01.08.2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury
VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku
  o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków
  przysługującego w 2023 r. w ilości 110 1/1 ha DR i 40 l/l DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku
  o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 1/1 DJP
  owiec, kóz i koni oraz 4 1/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku
wynosi:

• 2 złl/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023
r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru
wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł2/ l litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023
r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i
konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie
urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu, w kwotach nie wyższych niż
iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur
VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu
złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest
według stawki zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

1) dla dużych przedsiębiorców rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON

2) dla duzych przedsiębiorców rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w II naborze wniosków w 2023 roku

1. Od dnia l sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

1) wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami V AT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/l ha UR i 40 1/1 DJP bydła,

oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i  konie:

2) wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lubi i koni w okresie od l sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 II 1 szt. świń i 40 III DJP owiec, kóz i koni.

W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2023 r. poz. 356 i 965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec I kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4
listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w
odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej l ha lub l ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
  współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w odniesieniu do użytków rolnych i bydła) został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.mimol.gov.pl). a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz

wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w 2023 roku w
odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, producent rolny składa wniosek na formularzu
udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.

 1. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późno zm.).
 2. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra wynoszącej:

- 2 zł/ l litr ON dla MŚP na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

- 1,46 zł / l litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

- 1,20 zł/lON dla MŚP i dużych przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie,
owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. - 31.01.2023 r.

z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na l litr oleju napędowego, pozostającego limitu na II nabór wniosków z liczby IlOna 1 ha i powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień l lutego 2023 roku,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającegolimitu na II nabór wniosków z liczby 40 na l DJP bydła oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
 3. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr
  ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON
  zakupionego w okresie od l lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku,
 4. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/ l litr
  ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. i 2,00 zł/ litr ON
  zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.
 5. Przy ustalaniu limitu na l ha UR nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których   zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 6.  Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 7.  Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 - 31
  października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

DO POBRANIA: 

Wzor_wniosku_akcyza_.pdf

Wzor_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-4.pdf

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.