Logo Gmina Grębków

News

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

24.01.2024

na  etat składa się:

ds. programów ochrony powietrza w wymiarze ½ etatu

ds. księgowości budżetowej w wymiarze ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe,
  6. dobra znajomość obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, konsekwencja, dyspozycyjność,
  2. umiejętność myślenia analitycznego, planowania,
  3. staż pracy w administracji samorządowej,
  4. znajomość procedur administracyjnych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.
 3.  Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. realizacja działań wynikających z uchwały antysmogowej Województwa Mazowieckiego (Program Ochrony Powietrza, obsługa platformy sprawozdawczej POP),
  2. przyjmowanie i wprowadzanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o udzielenie dofinansowania z instytucji oferujących pomoc finansową w zakresie wymiany źródła ciepła,
  4. współdziałanie z instytucjami w zakresie racjonalizacji zużycia energii,
  5. przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań z prowadzonych działań,
  6. obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
  7. wykonywanie zadań energetyka gminnego i ekodoradcy,
  8. prowadzenie ewidencji księgowej oraz dekretowanie dokumentów księgowych budżetu oraz jednostki budżetowej,
  9. bieżąca analiza zrealizowanych wydatków,
  10. współpraca w zakresie sporządzania analiz, sprawozdań i uzgadniania analityki,
  11. obsługa kasy urzędu,
  12. wykonywanie innych bieżących zadań zleconych przez Wójta Gminy Grębków i Skarbnika Gminy,
  13. możliwość rozszerzenia zakresu czynności o dodatkowe zadania wynikające z określonych potrzeb funkcjonowania Urzędu.
 4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. praca w siedzibie Urzędu Gminy Grębków ,
  2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, o charakterze administracyjno -biurowym,
  3. stała praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  4. budynek urzędu nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich;
  5. zatrudnienie na okres próbny 3 miesięczny, następnie na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2023 r.
  jest wyższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV) – zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni,;
  3. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz staż pracy,
  5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w wykraczających poza zakres wymaganych przez przepisy prawa tj. Kodeks pracy i ustawę o pracownikach samorządowych,
  8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. programów ochrony powietrza ½ etatu i ds. księgowości budżetowej w wymiarze ½ etatu” w sekretariacie Urzędu Gminy Grębków lub pocztą na adres: Urząd Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie do dnia 02 lutego 2024 r.

Termin uważa się za zachowany jeżeli oferta wpłynie do Urzędu Gminy Grębków nie później niż 02 lutego 2024 r. do godziny 16:00.

Oferty, które nie wpłyną w powyższym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności oraz po otrzymaniu skierowania od pracodawcy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Zatrudnienie na stanowisku od dnia 1 marca 2024 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grębków www.bip.grebkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grębków.

Klauzula informacyjna RODO dostępna pod adresem: www.grebkow.pl/art,718,iodrodo.html

 

Wójt

 

/-/ Bogdan Doliński

 

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.